علیرضا جاوید عربشاهی، اولین کاندیدای گنابادی که سند شفافیت و ضد فساد را امضا کرد

علیرضا جاوید عربشاهی، به عنوان اولین کاندیدای گنابادی که سند شفافیت و ضدفساد را امضا کرد.

علیرضا جاوید عربشاهی، اولین کاندیدای گنابادی که سند شفافیت و ضد فساد را امضا کرد

در پی اهمیت موضوع شفافیت و مقابله با فساد، علیرضا جاوید عربشاهی، به عنوان نخستین کاندیدای شهرستان‌های گناباد و بجستان، سند شفافیت و ضد فساد را امضا کرد.

دیدگاه ها